Vekst Ålesund
Visjon, mål og verdier

 


 

 Vi skal være best på VTA tiltaksplasser i Ålesund - utvikle mennesker og skape verdier

Vekst Ålesund skal være en arbeidsplass og et jobbalternativ for personer som ikke har jobbmuligheter i det ordinære arbeidsliv, men som ønsker å leve et aktivt yrkesliv i stedet for et passivt liv på trygd. Vi skal legge vekt på stabilitet, trygghet, trivsel og sosial tilhørighet, og gi arbeidstrening og opplæring i et verdiskapende arbeidsmiljø som er relatert til ordinært arbeidsliv.

Visjonen skal signalisere vårt ambisjonsnivå og bidra til å tydeliggjøre Vekst Ålesund sin vilje og evne til å sette arbeidstakeren i fokus og bidra til personlig utvikling og økt livskvalitet for den enkelte.Vi skal skape en bærekraftig arbeidsplass, til nytte for vår eier, Ålesund kommune,og samfunnet ellers.Vi skal  produsere kvalitetstjenester som samfunnet har bruk for og forvalte de ressurser vi rår over på en tilfredsstillende måte.
Her skal være et godt sted å være og og et godt sted å lære for alle ansatte. Vi skal ha faglig innhold,  godt og meningsfylt arbeid og oppleve sosial tilhørighet-
   
-vi skal skape noe sammen-

Kvalitetspolitikk
Vårt uttalte mål er at Vekst Ålesund skal være best på VTA i Ålesund, Være NAV sin foretrukne leverandør av Varig tilrettelgt arbeid(VTA) ved å sette bruker/arbeidstaker i fokus.
For å oppnå dette målet må vi kunne forplikte oss til å betjene vår samarbeidspartner NAV med utgangspunkt i regelverk, kravspesifikasjoner, samarbeidsavtale, henvisning/bestilling for den enkelte. Sikre kvalitet og kontinuerlig forbedring.
Vi skal skape verdier gjennom produksjon av varer og tjenester.
Dette kan oppnås ved at:
Våre kunder opplever oss som profesjonelle og redelige samarbeidspartnere. Våre tjenester og leveranser tilfredsstiller deres behov. Vår eiers interesser ivaretas ved god økonomistyring som gir mulighet for videreutvikling av våre tjenester og produksjonsområder.  Bedriften bidrar positivt til utvikling av samfunnet gjennom å legge til rette for utvikling gjennom arbeid.
Oppfølging av kvalitetsmål kan gjøres ved at:
Vi har fokus på kundens behov, vi er tilgjengelige, arbeider for et positivt arbeidsmiljø, legger til rette for gode interne systemer som sikrer rett levering til avtalt tid. Etablerer interne systemer for kontinuerlig forbedring, påser at ansatte etterlever kravene bedriften har i sine prosedyrer.
Dette måles gjennom:
Kundetilfredshet, medarbeidersamtaler, evaluering av måloppnåelse og kompetanseheving for de ansatte.
"Vi kan alltid bli bedre"

Våre Verdier
Hvorfor verdier?
Vekst Ålesund er en liten organisasjon og er avhengige av å ha et tydelig fokus på bedriftens kjerneområder og kjerneverdier.
Vårt kjerneområde er:Menneskelig vekst og utvikling.
Våre kjerneverdier er: Ta vare på menneskeverdet og være inkluderende.

Verdidokumentet er først og fremst utviklet for medarbeiderne i Vekst Ålesund, men er også et uttrykk for hvordan vi ønsker å fremstå på vegne av vår eier. Vi ønsker å fortelle hva som er viktig for oss og hva som kan forventes av vår organisasjon.

Vi legger vekt på 4 hovedverdier som vi ønsker å ivareta:
1.    Modige
      Vi har mot til å prøve nye ting
      Vi tør å si fra når vi er uenige og tør å
      si fra om ting som er vanskelige.
2.    Kvalitet
      Vårt arbeid handler ikke bare om hva vi gjør,
      men hvordan vi gjør det.
      Ved å stille krav viser vi også
      omsorg for hverandre.
      Våre kunder og samarbeidspartnere skal føle
      troverdighet og tillit til oss.
3.    Tilgjenelige og fleksible
      Vi tør å møte forandringer med et åpent sinn og
      ta på oss utfordrende oppgaver,
      samtidig som vi beholder vår troverdighet.
4.    Være inkluderende "vi og oss"
        ha en god lagånd.
      Vi verdsetter  og anerkjenner den enkelte
      og respekterer hverandre.
      Alle ansatte er "vi eller oss"

Våre etiske retningslinjer
Våre etiske retningslinjer er rettet mot alle som jobber i organisasjonen, og er viktig for kvaliteten i vårt arbeid, både når det gjelder å utvikle mennesker og produkter
    - Humor og arbeidsglede skal være drivstoffet
       i Vekst Ålesund
    - Vi verdsetter og anerkjenner hverandre
    - Vi ønsker å bruke hver enkelt
       til det de er flinke til,
       det øker motivasjon og mestring, trygghet og
       følelsenav å være verdsatt
    - Vi utfører ulike arbeidsoppgaver og har
       ulik kompetanse og er derfor likeverdige
    - Ansatte i Vekst Ålesund skal kunne
       øke sin livskvalitet og kompetanse gjennom 
       meningsfylt arbeid
    - Vi har alle et ansvar for å bidra positivt til
       arbeidsmiljøet
    - Alle har ressurser i seg til personlig vekst og
       utvikling og det er disse vi skal hente frem
    - Vekst Ålesund stiller krav til kompetanse,
       integritet og fortrolighet hos sine medarbeidere
    - Ansatte, kunder, samarbeidspartnere
       og samfunnet for forøvrig skal føle
       troverdighet og tillit til oss.
    

 

Vekst Ålesund AS  Nedre Klokkersundvn. 2  |  6015 Ålesund  |  Tlf: 70 16 29 60  |  Epost: vekst@vekst-alesund.no     

 sitemap
Admin