Tiltak

Varig tilrettelagt arbeid VTA

Vekst Ålesund AS tilbyr arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid, VTA
Vi har 30 VTA tiltaksplasser og kan tilby arbeid innen mekanisk industri, vaskeri og monteringsarbeid og renhold. Det legges stor vekt på å skape trygghet, trivsel og inkludering i et reelt arbeidsmiljø og at arbeid og sosial tilhørighet kan bidra til økt livskvalitet for den enkelte. 

Tiltaket
Arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid(VTA) tilbys til personer som har behov for arbeid i en skjermet virksomhet, med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne.
Tiltaket retter seg mot personer som av ulike årsaker ikke kan ta seg arbeid i det ordinære arbeidsliv, og som ønsker å komme seg ut i arbeid og aktivitet, benytte sin arbeidsevne og være en del av et arbeidsfellesskap i stedet for å passiviseres på trygd. Vedkommende som søker seg inn i VTA tiltaket må ha uførepensjon, eller venter å få det i nærmeste fremtid. Tiltaket er ikke tidsbegrenset. Det skal likevel jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsrettede tiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid.

Arbeidet skal bidra til:
• Vekst og utvikling av ressurser og ferdigheter
• Kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester


Ansettelse
Deltaker er ansatt som arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven.

Hvordan søker du?
• Ta kontakt med NAV lokalt
• Registrer deg som arbeidssøker
• Eller ta direkte kontakt med Vekst Ålesund for omvisning og informasjon og vi kan eventuelt hjelpe deg med søknad og kontakt videre mot NAV

Samarbeid med videregående skole
Vekst Ålesund samarbeider med videregående skoler i Ålesund om praksisplasser i skjermet virksomhet. Målet er å gi elever som kan være aktuelle søkere til VTA i Vekst Ålesund, eller tilsvarende bedrifter, arbeidspraksis og kompetanse som forbereder overgangen fra skole til arbeidsliv.
Vi kan også være behjelpelig med praksisplasser for ordinære elever i videregående skole.

Klikk for søknadsskjema (doc)

Vekst Ålesund AS  Nedre Klokkersundvn. 2  |  6015 Ålesund  |  Tlf: 70 16 29 60  |  Epost: vekst@vekst-alesund.no     

 sitemap
Admin